Czy przydatne?

Centralna Tabela Ofert (CTO) co to znaczy

Definicja CENTRALNA TABELA OFERT (CTO): Regulowany rynek pozagiełdowy

Czym jest Centralna Tabela Ofert (CTO znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Certyfikat Inwestycyjny:
Co oznacza jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach centralna tabela ofert (cto).
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję centralna tabela ofert (cto).