Czy przydatne?

Słownik Termodynamiki Zasada Pierwsza

Co oznacza PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Zasada ta stwierdza, Iż energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W, wykonanej poprzez gaz albo pracy wykonanej nad gazem.Zmiana energii wewnętrznej gazu ΔU jest równa sumie ciepła i pracy zgodnie ze wzorem: ΔU=Q+W.Gdy dostarczymy ciepło do gazu, to Q > 0 , a gdy gaz oddaje ciepło, to Q < 0. Podobnie gdy robota jest wykonana nad gazem, to W > 0, a jeżeli gaz wykonuje pracę to W < 0. Przykład:O ile wymieniła się energia wewnętrzna gazu odizolowanego cieplnie od otoczenia, jeśli sprężono go wykonując nad nim pracę W = 300 J?Rozwiązanie:gdyż gaz był odizolowany cieplnie od otoczenia, to nie było przepływu ciepła, zatem Q = 0 i tym samym ΔU=W=300 J. Jedyną powodem zmiany energii wewnętrznej była robota wykonana nad gazem (W > 0), która spowodowała przyrost energii o 300 J. Gdyby taką samą pracę wykonał gaz rozprężając się (W < 0), to jego energia wewnętrzna zmalałaby o 300 J. Gaz wykonałby tę pracę kosztem swojej energii wewnętrznej

Czym jest Pierwsza zasada termodynamiki znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Keplera:
Co to jest Orbita każdej planety jest elipsą, nie mniej jednak Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pojęcie Pracy W Fizyce:
Co to jest wielkością skalarną zdefiniowaną jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia:gdzie α to kąt między wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką pracy jest jeden dżul [J] Robota pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pierwszy Postulat Bohra:
Co to jest może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pierwsza Prędkość Kosmiczna:
Co to jest kosmiczna to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G – stała pierwsza zasada termodynamiki.
Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Kirchoffa:
Co to jest Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm pierwsza zasada termodynamiki.