Czy przydatne?

Co to jest Egzystencjalizm

Co oznacza EGZYSTENCJALIZM: kierunek filoz. opisujący i analizujący ludzką egzystencję, rozumianą jako bytowanie każdego konkretnego człowieka. Myśl e. sięga Sokratesa, Platona, obecna jest w filoz.-teol. refleksji św. Augustyna i B. Pascala, jednak za jej rzeczywistego prekursora uważane jest S. Kierkegaarda, który przeciwstawił ją racjonalizmowi filozofii Kartezjusza i esencjonalizmowi G.W.F. Hegla. Sam termin e. został stworzony w XX w. poprzez M. Heideggera w jego pracy Bycie i czas (1927), użył go w dalszym ciągu K. Jaspers w Filozofii egzystencji (1938). Wg e. człowiek jest wyłącznie "nicością" - sam fakt jego istnienia jest absurdalny. By nadać sedno swej egzystencji, człowiek musi nieustannie stawać się sobą, a więc przekraczać siebie na zewnątrz, ku transcendencji, Jest on "skazany na wolność" - musi dokonywać wyborów na drodze dobrowolnego zaangażowania. Zwykle rozróżnia się e. chrześcijański, podejmujący problematykę transcendencji i istnienia człowieka wobec Boga (K. Jaspers, G. Marcel) i e. ateistyczny (J.P. Sartre, A. Camus). Filozofia e. zajmuje się zarówno opisem odczuć poszczególnej egzystencji w danych przypadkach (szczególnie w tak zwany przypadkach granicznych - cierpienia i zgonu), jak i analizą przedmiotów, które współtworzą egzystencję (na przykład wolność). Rozpatruje je z perspektywy jednostki, lecz także szuka cech uniwersalnych dla wszystkich egzystencji. Zobacz także humanizm, antropologia, fenomenologia, personalizm

Czym jest egzystencjalizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ernst Max:
Co znaczy grafik, rzeźbiarz i pisarz, przedstawiciel i jeden z artystów surrealizmu. Z wykształcenia filozof i psycholog, od wczesnej młodości pasjonował się rysunkiem i malarstwem. Po I wojnie światowej zajął egzystencjalizm.
Wyraz Enklityka:
Co znaczy samodzielnego akcentu, przeważnie jednosylabowe formy zaimków, przyimków, partykuły i spójniki; łączy się w jedną całość akcentową ze słowem, po którym następuje tak zwany zastój akcentowy, na egzystencjalizm.
Wyraz Eklektyzm:
Co znaczy pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów egzystencjalizm.
Wyraz Etyka:
Co znaczy moralności, zestaw zasad i norm ocen moralnych charakteryzujących daną społeczność albo określony mechanizm etyczny (na przykład e. katolicka), ustala obowiązujące w danej epoce, w danym środowisku egzystencjalizm.
Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na egzystencjalizm.