Czy przydatne?

Wirr co to znaczy

Definicja WIRR: Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału

Czym jest WIRR znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość udziału jednostkowego:
Co oznacza Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny WIRR.
Znaczenie Wycena funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień WIRR.
Znaczenie WIG / Indeks giełdowy:
Co oznacza parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów WIRR.
Znaczenie Wiek emerytalny:
Co oznacza ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie WIRR.
Znaczenie Wypłata transferowa:
Co oznacza Przekazanie środków pomiędzy funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada WIRR.