Czy przydatne?

Ochrona realnej wartości kapitału co to znaczy

Definicja OCHRONA REALNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU: Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację

Czym jest Ochrona realnej wartości znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Obligacje Skarbowe:
Co oznacza Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie poprzez posiadacza prawa do uzyskania w ustalonych terminach odsetek i wartości nominalnej obligacji. Do chwili obecnej emitowano obligacje o ochrona realnej wartości kapitału.
Znaczenie Ograniczenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia ochrona realnej wartości kapitału.
Znaczenie OWU:
Co oznacza Zobacz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia ochrona realnej wartości kapitału.
Znaczenie Opłaty Za Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata za kierowanie poprzez zakład ubezpieczeń składką ochrona realnej wartości kapitału.
Znaczenie Obligacje Komercyjne Przedsiębiorstw:
Co oznacza Długoterminowe papiery dłużne emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Ryzyko zależne od emitenta ochrona realnej wartości kapitału.