Czy przydatne?

Ochrona realnej wartości kapitału co to znaczy

Definicja OCHRONA REALNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU: Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację

Czym jest Ochrona realnej wartości znaczenie w Znaczenie definicji O .


Znaczenie Opłata likwidacyjna
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia.
Znaczenie Opłaty za prowadzenie działalności inwestycyjnej
Co oznacza Zapłata za kierowanie poprzez zakład ubezpieczeń składką.
Znaczenie Obligacje Komercyjne Przedsiębiorstw
Co oznacza Długoterminowe papiery dłużne emitowane poprzez przedsiębiorstwa gminy. Ryzyko zależne od emitenta.
Znaczenie Odkupienie
Co oznacza Odkupienie od uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane.
Znaczenie Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.