Czy przydatne?

Emerytalne Towarzystwa Powszechne co to znaczy

Definicja POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE: Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich

Czym jest Powszechne Towarzystwa znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papiery Wartościowe:
Co oznacza finansowe zabezpieczone aktywami emitenta. Należą do nich akcje, obligacje, inne papiery wyemitowane opierając się na właściwych regulaminów, zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów i powszechne towarzystwa emerytalne.
Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami powszechne towarzystwa emerytalne.
Znaczenie Prospekt Informacyjny:
Co oznacza Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu powszechne towarzystwa emerytalne.
Znaczenie Prolongata:
Co oznacza Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa powszechne towarzystwa emerytalne.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń powszechne towarzystwa emerytalne.