Czy przydatne?

Inwestycyjnego Funduszu Uczestnik co to znaczy

Definicja UCZESTNIK FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO: Osoba fizyczna, prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu nabyły i posiadają jednostki uczestnictwa

Czym jest Uczestnik funduszu znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczający:
Co oznacza Osoba fizyczna albo prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki uczestnik funduszu inwestycyjnego.
Znaczenie Ubezpieczyciel:
Co oznacza Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia uczestnik funduszu inwestycyjnego.
Znaczenie Ustawa O Funduszach Inwestycyjnych:
Co oznacza sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i uczestnik funduszu inwestycyjnego.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie Z Funduszem Inwestycyjnym:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu uczestnik funduszu inwestycyjnego.
Znaczenie Ubezpieczenie Dodatkowe:
Co oznacza rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na wypadek niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa uczestnik funduszu inwestycyjnego.