Czy przydatne?

Słownik Budowa atomu według Bohra

Co oznacza BUDOWA ATOMU WEDŁUG BOHRA: Teoria budowy atomu sformułowana poprzez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych. Przed stworzeniem poprzez Bohra teorii atomu Ernest Rutherford opierając się na swoich doświadczeń wyprowadził wniosek, Iż atom złożona jest z dodatnio naładowanego jądra atomowego i ujemnie naładowanych elektronów, które poruszają się wokół jądra po orbitach kołowych i eliptycznych. Odpowiednio z mechaniką klasyczną i elektrodynamiką elektrony poddawane przyspieszeniom w trakcie takiego ruchu wokół jądra powinny emitować fale elektromagnetyczne i tracić energię. Strata energii związana ze zmniejszeniem prędkości powodowałaby, Iż elektrony zmniejszałyby również promień obiegu wokół jądra. Ostatecznie doprowadziłoby to do niewystępującego w rzeczywistości szybkiego upadku elektronu na jądro. Postulaty wprowadzone poprzez Bohra wywołują, Iż w jego teorii nie występują sprzeczne z doświadczeniem wnioski. Elektron, który znajduje się najbliżej jądra, a więc na najniższej dozwolonej orbicie, ma najmniejszą energię i jest w stanie fundamentalnym. Kiedy energia elektronu jest większa, tj. on w stanie wzbudzonym. Elektrony dążą do zajęcia stanów o najniższej energii i gdy znajdą się w stanie wzbudzonym, to przechodzą do stanu podstawowego wysyłając nadmiar energii. Jednostką energii użytkowaną w fizyce atomowej jest 1 elektronovolt [eV], który jest równy energii kinetycznej, jaką uzyska elektron przechodząc pomiędzy punktami pola elektrycznego o różnicy potencjałów równej 1 V. (1 eV = 1,6 · 10-19 J) Można zauważyć, Iż we wzorze na energię elektronu znajdującego się na n-tej powłoce da się wydzielić wyrażenie które jest wielkością stałą. Po wyznaczeniu wartości tego wyrażenia otrzymujemy następujący wzór na energię związaną z n-tą powłoką

Czym jest Budowa atomu według Bohra znaczenie w Słownik fizyka B .

Wyjaśnienie Bilans Cieplny:
Co to jest energii, jaką posiadają wszystkie drobiny danej substancji, jest energią wewnętrzną tej substancji. Na tę energię składają się energie kinetyczne drobin i energie potencjalne oddziaływań pomiędzy budowa atomu według bohra.
Wyjaśnienie Budowa Atomu:
Co to jest część pierwiastka posiadająca jeszcze cechy tego pierwiastka. Do wyjaśnienia zachowania elektronów w atomach nie można użytkować praw fizyki klasycznej, bo prowadzą one do wniosków sprzecznych z budowa atomu według bohra.
Wyjaśnienie Budowa Jądra Atomowego:
Co to jest atomowych są nukleony, a więc protony i neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony. Siły jądrowe są krótkozasięgowe i działają na bardzo małych budowa atomu według bohra.