Czy przydatne?

Transferowa Wypłata co to znaczy

Definicja WYPŁATA TRANSFEROWA: Przekazanie środków pomiędzy funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada

Czym jest Wypłata transferowa znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie wig20:
Co oznacza Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym wypłata transferowa.
Znaczenie Wiek Ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego wypłata transferowa.
Znaczenie WIG / Indeks Giełdowy:
Co oznacza parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów wypłata transferowa.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie wypłata transferowa.
Znaczenie Wykup Ubezpieczenia:
Co oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu określoną w umowie kwotę (wartość wykupu). Stawka ta jest zwracana w razie rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy. Wykup wypłata transferowa.