Czy przydatne?

Netto Aktywów Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO: Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu

Czym jest Wartość Aktywów Netto znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wiek Emerytalny:
Co oznacza ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie wartość aktywów netto.
Znaczenie Wiek Ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego wartość aktywów netto.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wartość aktywów netto.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie wartość aktywów netto.
Znaczenie WIG / Indeks Giełdowy:
Co oznacza parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów wartość aktywów netto.