Czy przydatne?

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM: Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu

Czym jest Ubezpieczenie na życie z znaczenie w Znaczenie definicji U .


Znaczenie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Co oznacza Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Znaczenie Uczestnik funduszu inwestycyjnego
Co oznacza Osoba fizyczna, prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu.
Znaczenie Ubezpieczenie na życie
Co oznacza Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający.
Znaczenie Ubezpieczenie dodatkowe
Co oznacza Ubezpieczenia rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na.
Znaczenie Umowa ubezpieczenia
Co oznacza Umowa, odpowiednio z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i.