Czy przydatne?

Co to jest Chrześcijańska Topika

Co oznacza TOPIKA CHRZEŚCIJAŃSKA: symbol zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład biografia Chrystusa weurop. malarstwie, epizod kuszenia na pustyni, Chrystusa ukrzyżowanego izmartwychwstałego (J. Kasprowicza Chrystus, T. Micińskiego Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni, R. Brandstaettera Jezus zNazaretu); postać Ducha Św. whymnach (na przykład S. Wyspiańskiego Veni Creator, Cz. Miłosza Oeconomia divina), lit. wizerunki Maryi wmodlitwie poetyckiej, litanii, godzinkach, hymnach (na przykład romantyczny obraz M.B. Hetmanki wpoezji niepodległościowej, Maryi opiekunki wpoezji Kasprowicza Salve Regina, Mater dolorosa, we fragmencie dramatycznym S. Wyspiańskiego Królowa korony polskiej, whymnach maryjnych R. Brandstaettera, A. Kamieńskiej). Również liryczne portrety bibl. postaci: Szatana (na przykład wRaju utraconym Miltona),
Hioba (na przykład Drugie szczęście Hioba A.Kamieńskiej), Judasza (na przykład dramat K.H. Rostworowskiego Judasz zKariothu), Salome, Marii Magdaleny, na przykład wpoezji K. Przerwy Tetmajera, K. Zawistowskiej, wpowieści G. Daniłowskiego. Motywy Sądu Ostatecznego widać wpoezji młodopolskiej (Dies irae J. Kasprowicza, L. Rydel, J. Żuławski), wmalarstwie H. Memlinga, H. Boscha, Michała Anioła fresk wKaplicy Sykstyńskiej wWatykanie, motyw Apokalipsy wdrzeworytach A. Drera, wmalarstwie J. Lebensteina, winscenizacji teatralnej Teatru Laboratorium J. Grotowskiego

Czym jest topika chrześcijańska znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Testament Poetycki:
Co znaczy stylizowany na testament, będący metodą pożegnania poety ze światem, wyrażający jego wolę albo życzenia skierowane do przyjaciół albo potomnych, również osobiste poglądy, skalę wartości. Wlit. pol topika chrześcijańska.
Wyraz Tetmajer Kazimierz Przerwa:
Co znaczy 1921 r. prezes Towarzystwa Literatów iDziennikarzy. Twórczość T. zaczyna poemat Illa (1886) inowela góralska Rekrut (1886). Czołowy liryk Młodej Polski, głoszący kult filozofii A. Schopenhauera topika chrześcijańska.
Wyraz Teatr Plastyków:
Co znaczy którzy przeobrażenia myśli teatralnej czerpali ze sztuk plastycznych. 1) Wokresie Ogromnej Reformy Teatru były to wydarzenia teatralne organizowane między innymi poprzez futurystów, koncepcje topika chrześcijańska.
Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego topika chrześcijańska.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład topika chrześcijańska.