Czy przydatne?

Bezpośrednia Wpłata co to znaczy

Definicja WPŁATA BEZPOŚREDNIA: Wpłata pieniędzy Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu

Czym jest Wpłata bezpośrednia znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wniosek Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona poprzez osobę fizyczną do zakładu ubezpieczeń wpłata bezpośrednia.
Znaczenie WIG / Indeks Giełdowy:
Co oznacza parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów wpłata bezpośrednia.
Znaczenie wig20:
Co oznacza Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym wpłata bezpośrednia.
Znaczenie Wiek Ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego wpłata bezpośrednia.
Znaczenie Waloryzacja / Indeksacja:
Co oznacza Podwyższenie składki albo sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze wpłata bezpośrednia.