Czy przydatne?

Uczestnictwa Jednostki Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA: Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny

Czym jest Wartość Jednostki Uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu wartość jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wartość jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Wykup Ubezpieczenia:
Co oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu określoną w umowie kwotę (wartość wykupu). Stawka ta jest zwracana w razie rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy. Wykup wartość jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Waloryzacja / Indeksacja:
Co oznacza Podwyższenie składki albo sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze wartość jednostki uczestnictwa.
Znaczenie Wiek Emerytalny:
Co oznacza ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie wartość jednostki uczestnictwa.