Czy przydatne?

Indeksacja Waloryzacja co to znaczy

Definicja WALORYZACJA / INDEKSACJA: Podwyższenie składki albo sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze

Czym jest Waloryzacja / Indeksacja znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wartość Aktywów Netto:
Co oznacza Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie WIG / Indeks Giełdowy:
Co oznacza parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie waloryzacja / indeksacja.