Czy przydatne?

Giełdowy Indeks Wig co to znaczy

Definicja WIG / INDEKS GIEŁDOWY: Indeks giełdowy - parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji. Indeks jest przeważnie średnią ważoną kursów akcji firm notowanych na giełdzie.
Warszawski Indeks Giełdowy - złożona jest ze wszystkich firm notowanych na GPW na koniec poprzedniego kwartału

Czym jest WIG / Indeks giełdowy znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie wig20:
Co oznacza Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym wig / indeks giełdowy.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie wig / indeks giełdowy.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wig / indeks giełdowy.
Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu wig / indeks giełdowy.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wig / indeks giełdowy.