Czy przydatne?

Informacyjny Prospekt co to znaczy

Definicja PROSPEKT INFORMACYJNY: Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu

Definicja Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co to jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami prospekt informacyjny co to jest.
Definicja Papiery Wartościowe:
Co to jest finansowe zabezpieczone aktywami emitenta. Należą do nich akcje, obligacje, inne papiery wyemitowane opierając się na właściwych regulaminów, zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów i prospekt informacyjny definicja.
Definicja Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (POK/POF):
Co to jest Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy prospekt informacyjny co znaczy.
Definicja Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co to jest Agent ubezpieczeniowy albo broker prospekt informacyjny słownik.
Definicja Przejęcie Opłacania Składki:
Co to jest Odpowiednio z uwarunkowaniami umowy przejmuje wymóg opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia prospekt informacyjny znaczenie.

Czym jest Prospekt informacyjny znaczenie w Znaczenie definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: