Czy przydatne?

Informacyjny Prospekt co to znaczy

Definicja PROSPEKT INFORMACYJNY: Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu

Czym jest Prospekt informacyjny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami prospekt informacyjny.
Znaczenie Prolongata:
Co oznacza Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa prospekt informacyjny.
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych prospekt informacyjny.
Znaczenie Proces Inwestycyjny:
Co oznacza Mechanizm obejmujący zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, podstawowymi i portfelowymi prospekt informacyjny.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek prospekt informacyjny.