Czy przydatne?

Informacyjny Prospekt co to znaczy

Definicja PROSPEKT INFORMACYJNY: Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu

Czym jest Prospekt informacyjny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pasywa:
Co oznacza Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów prospekt informacyjny.
Znaczenie Papier Komercyjny:
Co oznacza Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane spółki ratingowe prospekt informacyjny.
Znaczenie Prolongata:
Co oznacza Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa prospekt informacyjny.
Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów prospekt informacyjny.
Znaczenie Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (POK/POF):
Co oznacza Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy prospekt informacyjny.