Czy przydatne?

Prolongata co to znaczy

Definicja PROLONGATA: Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa

Czym jest Prolongata znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papiery Wartościowe:
Co oznacza finansowe zabezpieczone aktywami emitenta. Należą do nich akcje, obligacje, inne papiery wyemitowane opierając się na właściwych regulaminów, zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów i prolongata.
Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów prolongata.
Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker prolongata.
Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami prolongata.
Znaczenie Powszechne Towarzystwa Emerytalne:
Co oznacza Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich prolongata.