Czy przydatne?

Inwestycyjny Proces co to znaczy

Definicja PROCES INWESTYCYJNY: Mechanizm obejmujący zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, podstawowymi i portfelowymi

Czym jest Proces inwestycyjny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papiery Wartościowe:
Co oznacza finansowe zabezpieczone aktywami emitenta. Należą do nich akcje, obligacje, inne papiery wyemitowane opierając się na właściwych regulaminów, zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów i proces inwestycyjny.
Znaczenie Prospekt Informacyjny:
Co oznacza Dokument zawierający statut funduszu inwestycyjnego i wszystkie wiadomości potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu proces inwestycyjny.
Znaczenie Prowizja:
Co oznacza Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń proces inwestycyjny.
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych proces inwestycyjny.
Znaczenie Przywileje Emerytalne:
Co oznacza Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury proces inwestycyjny.