Czy przydatne?

Emerytalny Program Pracowniczy co to znaczy

Definicja PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY: Forma grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, 4. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych

Czym jest Pracowniczy program emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Początek Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza W ubezpieczeniach indywidualnych przypada on dziennie wskazany w polisie pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Portfel Inwestycyjny:
Co oznacza różnych instrumentów finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Papiery Dłużne:
Co oznacza obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie pracowniczy program emerytalny.