Czy przydatne?

Emerytalny Program Pracowniczy co to znaczy

Definicja PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY: Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Polska Izba Ubezpieczeń (PIU):
Co oznacza ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Kluczowym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Co oznacza finansowe zabezpieczone aktywami emitenta. Należą do nich akcje, obligacje, inne papiery wyemitowane opierając się na właściwych regulaminów, zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów i pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Polisa:
Co oznacza Dokument wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy pracowniczy program emerytalny.
Znaczenie Przypis Składki:
Co oznacza Wysokość należnej składki pracowniczy program emerytalny.