Czy przydatne?

Inwestycyjny Portfel co to znaczy

Definicja PORTFEL INWESTYCYJNY: Złożona jest z różnych instrumentów finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, akcje firm notowanych na regulowanym rynku giełdowym, poza giełdowym albo dopuszczone do publicznego obrotu akcje NFI (w ramach narzuconych limitów zaangażowania)

Czym jest Portfel inwestycyjny znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papier Wartościowy:
Co oznacza uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle portfel inwestycyjny.
Znaczenie Papier Komercyjny:
Co oznacza Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane spółki ratingowe portfel inwestycyjny.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą portfel inwestycyjny.
Znaczenie Pasywa:
Co oznacza Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów portfel inwestycyjny.
Znaczenie Przywileje Emerytalne:
Co oznacza Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury portfel inwestycyjny.