Czy przydatne?

Dłużne Papiery co to znaczy

Definicja PAPIERY DŁUŻNE: Wszelkiego rodzaju obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie (emitentem), a nabywcą papieru dłużnego. Papiery dłużne zwykle cechują się wysoka płynnością i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym

Czym jest Papiery dłużne znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papier Wartościowy:
Co oznacza uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle papiery dłużne.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru papiery dłużne.
Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami papiery dłużne.
Znaczenie Początkowa Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych papiery dłużne.
Znaczenie Powszechne Towarzystwa Emerytalne:
Co oznacza Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich papiery dłużne.