Czy przydatne?

Wartościowy Papier co to znaczy

Definicja PAPIER WARTOŚCIOWY: Dokument uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle

Czym jest Papier wartościowy znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek papier wartościowy.
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru papier wartościowy.
Znaczenie Przedmiot Ubezpieczenia:
Co oznacza Na przykład życie, zdrowie, gromadzenie środków na rachunkach udziałów papier wartościowy.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Co oznacza finansowe zabezpieczone aktywami emitenta. Należą do nich akcje, obligacje, inne papiery wyemitowane opierając się na właściwych regulaminów, zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów i papier wartościowy.
Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker papier wartościowy.