Czy przydatne?

Odkupienie co to znaczy

Definicja ODKUPIENIE: Odkupienie od uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu konto bankowe

Czym jest Odkupienie znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Obligacja:
Co oznacza potwierdzający zobowiązanie remitenta - a więc instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w Ustalonych terminach odsetek od obligacji i w terminie wykupu ich wartości nominalnej odkupienie.
Znaczenie Ograniczenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia odkupienie.
Znaczenie Opłaty Za Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata za kierowanie poprzez zakład ubezpieczeń składką odkupienie.
Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU):
Co oznacza ubezpieczenia (w skrócie OWU) to zasady na jakich działa dane ubezpieczenie. Opisane są w nich prawa i wymagania każdej ze stron umowy ubezpieczenia, jest to zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego odkupienie.
Znaczenie Opłata Likwidacyjna:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia odkupienie.