Czy przydatne?

Tymczasowa Ochrona co to znaczy

Definicja OCHRONA TYMCZASOWA: Tymczasowa ochrona na wypadek Zgonu w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku obowiązuje od dnia kolejnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas trwania wynosi maksymalnie 60 dni

Czym jest Ochrona tymczasowa znaczenie w Znaczenie definicji O .


Znaczenie Obligacja
Co oznacza Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie remitenta - a więc instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w Ustalonych terminach odsetek od.
Znaczenie Obligacje Skarbowe
Co oznacza Emitowane poprzez Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie poprzez posiadacza prawa do uzyskania w ustalonych terminach odsetek i wartości.
Znaczenie Odkupienie
Co oznacza Odkupienie od uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane.
Znaczenie Ochrona realnej wartości kapitału
Co oznacza Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację.
Znaczenie Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.