Czy przydatne?

Zamiana Konwersja co to znaczy

Definicja KONWERSJA (ZAMIANA): Operacja, przy użyciu której opierając się na jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przezto samo towarzystwo. Operacja ta może być dokonywana jedynie między funduszami, których statuty dopuszczają taką sposobność

Czym jest Konwersja (zamiana znaczenie w Znaczenie definicji K .

Znaczenie Komisja Papierów Wartościowych I Giełd KPWiG:
Co oznacza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, organizacja powołana do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego i ochrony interesów inwestorów konwersja (zamiana).
Znaczenie Koszty Akwizycji:
Co oznacza Bezpośrednie wydatki zakładu ubezpieczeń powiązane zawarciem umowy konwersja (zamiana).
Znaczenie Korespondencyjne Otwarcie Rejestru:
Co oznacza rejestru, przez przesłanie do Agenta Transferowego poprawnie wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu konwersja (zamiana).
Znaczenie Kwota Wykupu:
Co oznacza Stawka, którą zakład ubezpieczeń wypłaci ubezpieczonemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia konwersja (zamiana).
Znaczenie Kapitał Początkowy:
Co oznacza zostanie wyliczony dziennie 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie konwersja (zamiana).