Czy przydatne?

Lokacyjna Działalność co to znaczy

Definicja DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA: OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY

Czym jest Działalność lokacyjna znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Dystrybutor:
Co oznacza Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa działalność lokacyjna.
Znaczenie Działalność Akwizycyjna:
Co oznacza zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie działalność lokacyjna.
Znaczenie Depozytariusz:
Co oznacza Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu działalność lokacyjna.
Znaczenie Dzień Wyceny:
Co oznacza w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia działalność lokacyjna.
Znaczenie Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia:
Co oznacza Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe działalność lokacyjna.