Czy przydatne?

Akwizycyjna Działalność co to znaczy

Definicja DZIAŁALNOŚĆ AKWIZYCYJNA: Wszelka działalność zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie przy ich zawieraniu

Czym jest Działalność akwizycyjna znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Działalność Lokacyjna:
Co oznacza OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY działalność akwizycyjna.
Znaczenie Dywersyfikacja:
Co oznacza Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat działalność akwizycyjna.
Znaczenie Dłużne Papiery Wartościowe:
Co oznacza Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców działalność akwizycyjna.
Znaczenie Dzień Wyceny:
Co oznacza w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia działalność akwizycyjna.
Znaczenie Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia):
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane działalność akwizycyjna.