Czy przydatne?

Akwizycyjna Działalność co to znaczy

Definicja DZIAŁALNOŚĆ AKWIZYCYJNA: Wszelka działalność zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie przy ich zawieraniu

Definicja Depozytariusz:
Co to jest Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu działalność akwizycyjna co znaczy.
Definicja Doradca Inwestycyjny:
Co to jest Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd działalność akwizycyjna krzyżówka.
Definicja Działalność Lokacyjna:
Co to jest OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY działalność akwizycyjna co to jest.
Definicja Dywersyfikacja:
Co to jest Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat działalność akwizycyjna słownik.
Definicja Dystrybutor:
Co to jest Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa działalność akwizycyjna czym jest.

Czym jest Działalność akwizycyjna znaczenie w Znaczenie definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: