Czy przydatne?

Dywersyfikacja co to znaczy

Definicja DYWERSYFIKACJA: Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat

Definicja Dystrybutor:
Co to jest Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa dywersyfikacja co to jest.
Definicja Dzień Wyceny:
Co to jest w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia dywersyfikacja definicja.
Definicja Działalność Akwizycyjna:
Co to jest zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie dywersyfikacja co znaczy.
Definicja Doradca Inwestycyjny:
Co to jest Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd dywersyfikacja słownik.
Definicja Depozytariusz:
Co to jest Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu dywersyfikacja znaczenie.

Czym jest Dywersyfikacja znaczenie w Znaczenie definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: