Czy przydatne?

Dywersyfikacja co to znaczy

Definicja DYWERSYFIKACJA: Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat

Czym jest Dywersyfikacja znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Dzień Wyceny:
Co oznacza w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia dywersyfikacja.
Znaczenie Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia:
Co oznacza Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe dywersyfikacja.
Znaczenie Działalność Lokacyjna:
Co oznacza OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY dywersyfikacja.
Znaczenie Dystrybutor:
Co oznacza Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa dywersyfikacja.
Znaczenie Działalność Akwizycyjna:
Co oznacza zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie dywersyfikacja.