Czy przydatne?

Dystrybutor co to znaczy

Definicja DYSTRYBUTOR: Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Czym jest Dystrybutor znaczenie w Znaczenie definicji D .


Znaczenie Deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia)
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane.
Znaczenie Dywersyfikacja
Co oznacza Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat.
Znaczenie Depozytariusz
Co oznacza Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było.
Znaczenie Dłużne papiery wartościowe
Co oznacza Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców.
Znaczenie Działalność lokacyjna
Co oznacza OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz.