Czy przydatne?

Depozytariusz co to znaczy

Definicja DEPOZYTARIUSZ: Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu

Czym jest Depozytariusz znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Działalność Lokacyjna:
Co oznacza OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY depozytariusz.
Znaczenie Dzień Wyceny:
Co oznacza w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia depozytariusz.
Znaczenie Działalność Akwizycyjna:
Co oznacza zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie depozytariusz.
Znaczenie Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia):
Co oznacza W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane depozytariusz.
Znaczenie Dłużne Papiery Wartościowe:
Co oznacza Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców depozytariusz.