Czy przydatne?

Deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia) co to znaczy

Definicja DEKLARACJA UCZESTNICTWA (ZGODY, PRZYSTĄPIENIA): W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane

Czym jest Deklaracja uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji D .

Znaczenie Dywersyfikacja:
Co oznacza Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia).
Znaczenie Działalność Akwizycyjna:
Co oznacza zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, by przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia).
Znaczenie Doradca Inwestycyjny:
Co oznacza Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia).
Znaczenie Dystrybutor:
Co oznacza Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia).
Znaczenie Depozytariusz:
Co oznacza Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia).