Czy przydatne?

Inwalidztwo Trwałe Częściowe co to znaczy

Definicja CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO: Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach)

Czym jest Częściowe trwałe inwalidztwo znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa częściowe trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach częściowe trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego częściowe trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO):
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy częściowe trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia częściowe trwałe inwalidztwo.