Czy przydatne?

Czas trwania umowy ubezpieczenia co to znaczy

Definicja CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA: Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach

Czym jest Czas trwania umowy znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego czas trwania umowy ubezpieczenia.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO):
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy czas trwania umowy ubezpieczenia.
Znaczenie Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach czas trwania umowy ubezpieczenia.
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona czas trwania umowy ubezpieczenia.
Znaczenie Całkowite Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała wywołane niefortunnym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakikolwiek zawodzie i do samodzielnej egzystencji poprzez przynajmniej 12 miesięcy czas trwania umowy ubezpieczenia.