Czy przydatne?

Inwestycyjny Certyfikat co to znaczy

Definicja CERTYFIKAT INWESTYCYJNY: Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych, które w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa nie są podzielne i są papierami wartościowymi

Czym jest Certyfikat inwestycyjny znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cena Odkupienia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Cedent:
Co oznacza Osoba ubezpieczona certyfikat inwestycyjny.