Czy przydatne?

Inwestycyjny Certyfikat co to znaczy

Definicja CERTYFIKAT INWESTYCYJNY: Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych, które w odróżnieniu od jednostek uczestnictwa nie są podzielne i są papierami wartościowymi

Czym jest Certyfikat inwestycyjny znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Cesja:
Co oznacza Przeniesienie poprzez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną poprzez ubezpieczonego osobę albo instytucję certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Centralna Tabela Ofert (CTO):
Co oznacza Regulowany rynek pozagiełdowy certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Całkowite Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała wywołane niefortunnym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakikolwiek zawodzie i do samodzielnej egzystencji poprzez przynajmniej 12 miesięcy certyfikat inwestycyjny.
Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego certyfikat inwestycyjny.