Czy przydatne?

Inwalidztwo Trwałe Całkowite co to znaczy

Definicja CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO: Uszkodzenie ciała wywołane niefortunnym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakikolwiek zawodzie i do samodzielnej egzystencji poprzez przynajmniej 12 miesięcy

Czym jest Całkowite trwałe inwalidztwo znaczenie w Znaczenie definicji C .

Znaczenie Czas Trwania Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach całkowite trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Częściowe Trwałe Inwalidztwo:
Co oznacza Uszkodzenie ciała (wywołane niefortunnym wypadkiem), które bazuje na fizycznej utracie organu (organów) wymienionych w odpowiednich OWU albo na całkowitej utracie funkcji w tym organie (organach całkowite trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Cesjonariusz:
Co oznacza Osoba uprawniona do odbioru świadczenia całkowite trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Cena Nabycia Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego całkowite trwałe inwalidztwo.
Znaczenie Certyfikat Inwestycyjny:
Co oznacza jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd ustalenie: zamknięte) w formie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych całkowite trwałe inwalidztwo.