Czy przydatne?

Aktywa co to znaczy

Definicja AKTYWA: Wartość majątku spółki

Czym jest Aktywa znaczenie w Znaczenie definicji A .


Znaczenie Analiza makroekonomiczna
Co oznacza Badanie obejmująca  stan gospodarki, przewidywań dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych.
Znaczenie Audytor
Co oznacza Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich.
Znaczenie Agent Transferowy
Co oznacza Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu.
Znaczenie Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa
Co oznacza Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny.
Znaczenie Aktywa Otwartego Funduszu
Co oznacza Wartość pieniędzy zebranych poprzez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład.