Czy przydatne?

Transferowy Agent co to znaczy

Definicja AGENT TRANSFEROWY: Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu

Czym jest Agent Transferowy znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Aktywa Funduszu:
Co oznacza Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa kupione poprzez fundusz i pożytki z tych praw agent transferowy.
Znaczenie Audytor:
Co oznacza do badania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, należycie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592). Audytor sprawdza agent transferowy.
Znaczenie Aktywa:
Co oznacza Wartość majątku spółki agent transferowy.
Znaczenie Analiza Portfelowa:
Co oznacza Optymalizacja doboru aktywów funduszu w celu dywersyfikacji ryzyka agent transferowy.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania agent transferowy.