Czy przydatne?

Transferowy Agent co to znaczy

Definicja AGENT TRANSFEROWY: Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu

Czym jest Agent Transferowy znaczenie w Znaczenie definicji A .

Znaczenie Agent / Akwizytor:
Co oznacza Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego agent transferowy.
Znaczenie Aktywa Netto Funduszu:
Co oznacza Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania agent transferowy.
Znaczenie Aktywa Netto Na Jednostkę Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto funduszu podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w danym dniu wyceny agent transferowy.
Znaczenie Akcja:
Co oznacza finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto agent transferowy.
Znaczenie Alokacja:
Co oznacza Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje agent transferowy.