Czy przydatne?

Co to jest Językowe Środki Stylistyczne

Co oznacza STYLISTYCZNE ŚRODKI JĘZYKOWE: podstawa stylu artystycznego konkretnego lirycznego utworu lit. Pośród nich wyróżniamy: fonetyczne, na przykład instrumentacja głoskowa (eufonia), onomatopeja, rym, rytm; morfologiczne, na przykład słowotwórcze: zdrobnienia, zgrubienia, neologizmy; składniowe, na przykład apostrofa, inwokacja, powtórzenia, anafora, polisyndeton, refren, paralelizm składniowy; leksykalne, na przykład synonimy, poetyzmy, figury stylist. ( tropy), jak porównania, epitety, przenośnie, metafory, animizacje, personifikacje, hiperbole, metonimie, synekdochy, peryfrazy, eufemizmy, oksymorony, parabole, reminiscencje

Czym jest stylistyczne środki językowe znaczenie w Słownik pisownia S .