Czy przydatne?

Co to jest Sonet

Co oznacza SONET: kunsztowna kompozycja stroficzna, złożona z14 wersów. Wklasycznej odmianie ukształtowany wXIII-XIV w. we Włoszech (Dante, Petrarka), dzieli się na 2 strofy czterowersowe (kwartyny) opowtarzających się rymach: abab abab, potem abba abba, i2 strofy trójwersowe (tercyny) orymach odmiennych: cdd cdc, dcd cdc, potem potrójnych: cde cde, cdc ede. WXV-XVIw. schemat s. się zmodyfikował dzięki literaturze franc. (P. Ronsard iJ. du Bellay), która rozbiła tercyny na dwuwiersz (dystych) iczterowiersz orymach różnych. Wzorzec z angielskiego: (na przykład Szekspir) wykształcił jeszcze swobodniejszą kompozycję s. złożoną z3 czterowierszy izamykającego dystychu oukładzie rymów abab, cdcd, efef, gg. Każda ztych trzech odmian s.chętnie wykorzystywała wymyślne powtórzenia słowne, niezwykłe kompozycje rymowe, anafory, paralelizmy igradacje, rozwiązania składniowe, towarzyszył jednak temu rygor kompozycji tematycznej: pierwsza idruga strofa przeważnie były opisowe, narracyjne, z kolei tercyny stanowiły komentarz liryczny albo refleksję filoz. bohatera lirycznego, spointowaną wfinale, stanowiącą uogólnienie sensu całego utworu. Ta wielostronna kunsztowność utworu lirycznego sprawiła, iż uprawianie s. było sprawdzianem talentu iumiejętności artysty. Wliryce pol. s. pojawił się wrenesansie dzięki utworom J. Kochanowskiego iM. Sępa Szarzyńskiego (odmiana franc. s.), wbaroku J.A. Morsztyna iS. Grabowieckiego, wliryce romantycznej rozkwitł (w Anglii J. Keats) dzięki Sonetom odeskim iSonetom krymskim A. Mickiewicza (1825-26, wzorzec wł.). Na przełomie w. XIX iXX s. uprawiali między innymi A. Asnyk, M. Konopnicka; potem poeci młodopolscy F. Nowicki, J.Kasprowicz, K. Przerwa Tetmajer, A.Lange, L. Staff, K. Zawistowska, ożywiając formę, stosując liczne warianty, zwracając większą uwagę na tercyny. Wpoezji XX w. do formy s. nawiązali neoklasycy, między innymi S. Grochowiak, J.S.Sito, J.M. Rymkiewicz, komponując s. jako utwór indywidualny albo jako wieniec sonetów, jak na przykład A. Słonimski wHarmonii (cyklu s.składającego się z15 utworów okompozycji pierścieniowej)
Wyraz Strofa Stanisławowska:
Co znaczy strofy 4-wersowej, mająca następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Na przykład W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się sonet co znaczy.
Wyraz Socjologia Literatury:
Co znaczy zpogranicza literatury isocjologii, bada związki lit. zrzeczywistością społ., wktórej ona powstaje, reprezentuje pokolenie, środowisko, jego styl wypowiedzi, publiczność lit. ze wszystkimi obiegami sonet krzyżówka.
Wyraz Stern Anatol:
Co znaczy krytyk lit. ifilmowy, scenarzysta, tłumacz; współtwórca pol. futuryzmu (brał udział wskandalizujących wystąpieniach publicznych), współautor iredaktor jednodniówek imanifestów futurystycznych sonet co to jest.
Wyraz Symultanizm:
Co znaczy użył po raz pierwszy L. Pomirowski wrecenzji powieści T. Kudlińskiego Wygnańcy Ewy (1932), który jako zwolennik nowego stylu potwierdził go realizacjami powieści: Rumieńce wolności (1937), Uroki sonet słownik.
Wyraz Samostrzelnik Stanisław:
Co znaczy wczesnorenesansowego Krakowa, cysters zw. także bratem Stanisławem zMogiły. Autor miniatur malarskich wModlitewniku Zygmunta I (1524), Liber genesos Szydłowieckich (1532), Portretu Anny zTęczyńskich sonet czym jest.

Czym jest sonet znaczenie w Słownik pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: