Czy przydatne?

Co to jest Mikołaj Szarzyński Sęp

Co oznacza SĘP SZARZYŃSKI MIKOŁAJ: pisarz przełomu późnego renesansu iwczesnego baroku, reprezentant nurtu metafizycznego. Autor poetyckich przekładów bibl. psalmów Dawida, pieśni, epitafiów, epigramatów, cyklu erotyków ifraszek, między innymi Do Zosie, Do Kasie, Do Anusie. Dziełem życia poety iarcydziełem liryki metafizycznej okazał się cykl 6 sonetów Rytmy abo Wiersze polskie:
IO krótkości iniepewności na świecie żywota człowieczego, II Na one słowa Jopowe, III Do Najświętszej Panny,
IV Owojnie naszej, którą wiedziemy zszatanem, światem iciałem, V Onietrwałej miłości rzeczy świata tego,
VI Do pana Mikołaja Tomickiego; stawia wnich S. pytania egzystencjalnej natury na temat Boga, świata iczłowieka. Poetyka Rytmów głęboka myślowo iolśniewająca artystycznie - oparta jest na doskonałej znajomości renesansowej łaciny (stąd porównania zJ. Kochanowskim), na retoryce paradoksu (oddaje uwikłania makro- imikrokosmosu, aw nim człowieka), na kosmicznych obrazach poetyckich, metafizycznej refleksji (wpływ neoplatońskiej symboliki światła, metafizyki św. Ignacego Loyoli iLudwika zGranady). Materia poetycka Rytmów oscyluje pomiędzy definicją auczuciem, renesansową harmonię, ideał równowagi duchowej burzą ruch, dynamizm, wywołując dysharmonię, niepokój człowieka samotnego wczasie iprzestrzeni ziemskiego bytowania, przeżywającego dramatyczny wybór sensu życia, dla którego jedyną nadzieją okazała się ufność pokładana wBogu - postawa humanizmu heroicznego. Pisarz przyjął wliryce postawę artifex doctus - uczonego twórcy

Czym jest Sęp Szarzyński Mikołaj znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sławiński Janusz:
Co znaczy lit., metodolog, badacz pol. lit. współcz., pracownik nauk. UW (do 1968) iPolskiej Akademii Nauk; autor wielu monografii polonistycznych, między innymi Koncepcja języka poetyckiego Awangardy sęp szarzyński mikołaj.
Wyraz Stryjkowski Julian, Właśc. J. Stark:
Co znaczy Debiutował powieścią oruchu komunistycznym we Włoszech Bieg do Fragala (1951), następne powieści to między innymi Głosy wciemności (1956), Czarna róża (1962), Austeria (1966), epicka narracja sęp szarzyński mikołaj.
Wyraz Skwarczyńska Stefania:
Co znaczy lit., metodolog, teatrolog. Prof. Uniwersytetu Łódzkiego (od 1945), artysta katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii Literatury iFilmu (od 1973). Współzałożycielka iredaktor pism lit sęp szarzyński mikołaj.
Wyraz Strzemiński Władysław:
Co znaczy teoretyk sztuki, artysta teorii unizmu. Wczasie Iwojny światowej stracił lewą rękę iprawą nogę. Student K. Malewicza. Brał udział wwystąpieniach konstruktywistów wMoskwie. Należał do awangardowych sęp szarzyński mikołaj.
Wyraz Skamander:
Co znaczy skupiona wokół warszawskiego pisma Skamander (od 1920), miesięcznika poetyckiego, którego tytuł pochodził zfragmentu Akropolis S. Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą (S sęp szarzyński mikołaj.