Czy przydatne?

Co to jest Reformacja

Co oznacza REFORMACJA: ruch rel.-społ. w chrześcijaństwie XVI w., który doprowadził do wyodrębnienia się niezależnych od papiestwa Kościołów protestanckich. Bezpośrednim celem r. była odnowa życia rel., wyraźne stały się jednak dążenia zmierzające do ograniczenia władzy papieża i postulaty reform natury społ. Ruch ten, a w dalszym ciągu wojny rel. zapoczątkowało wystąpienie w Wittenberdze (1517) M. Lutra, który w swych tezach sprzeciwił się między innymi powszechnej praktyce sprzedaży odpustów głosząc, iż do zbawienia prowadzi wyłącznie wiara. Potępienie nowych poglądów poprzez papieża w bulli Exsurge Domine (1521) nie powstrzymało następnych wystąpień reformatorów, między innymi w Szwajcarii U. Zwingliego i we Francji J. Kalwina, ani także rozpowszechniania się idei protestantyzmu w Europie. W Polsce wspólnie z dotarciem luteranizmu i kalwinizmu coraz częstsze były żądania udziału kleru w podatkach, zniesienia dziesięciny i sądownictwa duchownego nad świeckimi. Sporo z nich zostało zrealizowanych, a konfederacja warszawska w 1573 r. zapewniła dysydenckiej szlachcie opiekę prawną państwa. Konflikty dogmatyczne i społ. pośród zwolenników kalwinizmu doprowadziły w Polsce do powołania Kościoła braci polskich zwanych arianami, protestantyzm nie zdobył jednak powszechnego uznania. Decyzją sejmu z 1658 r. innowiercy zostali skazani na wygnanie, 10 lat potem następny sejm zabronił odstępstw od katolicyzmu pod karą zgonu. R. przyczyniła się w całej Europie do rozwoju literatury w językach narod., upowszechnienia idei tolerancji rel., w Polsce powstała sieć szkół średnich, nastąpił postęp drukarni. Przedstawiciele r. w swych wystąpieniach negowali jednak podstawowe idee renesansowego humanizmu, zarówno Luter, jak Kalwin odrzucali ludzką wolność głosząc sposobność zbawienia wyłącznie dzięki wierze albo przekonanie, iż Bóg sam decyduje o przeznaczeniu człowieka do zbawienia albo potępienia. Ostatecznie r. akcentowała słabą i grzeszną naturę człowieka, dlatego przeciw takiemu rozumowaniu wystąpił czołowy humanista epoki Erazm z Rotterdamu pisząc dzieło O wolnej woli, odpowiedzią na zarzuty była ostra rozprawa Lutra O niewolnej woli

Czym jest reformacja znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Recitativo:
Co znaczy konstruktywny w muzyce, wykorzystywany do prezentacji akcji scenicznej dramatu, wyróżnia się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem reformacja.
Wyraz Rodzaj Gramatyczny Wyrazu:
Co znaczy obejmująca wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała - dziecko spało reformacja.
Wyraz Raszewski Zbigniew:
Co znaczy prof. Instytutu Sztuki PAN, redaktor Pamiętnika Teatralnego i Słownika biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru polskiego, prac Teatr reformacja.
Wyraz Rustaweli Szota:
Co znaczy minister skarbu ucarycy Tamary (z czasów potęgi Gruzji), rysownik, konserwator irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej skórze reformacja.
Wyraz Rysunkowy Film:
Co znaczy animowanego wykonanego techniką rysunkową (albo malarską plamy barwnej), bazuje na fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne etapy ruchu występujących (narysowanych reformacja.