Czy przydatne?

Co to jest Motto

Co oznacza MOTTO: cytat, przysłowie, aforyzm, fragment wiersza umieszczany przed tekstem utworu, związany ztematem albo myślą przewodnią. Wlit. funkcjonowało m. już od starożytności, wpol. klasycyzmie sięgano po nie raczej dzięki tekstom z łaciny: Wergiliusza, Owidiusza, Horacego. Wyjątkowo istotną rolę odegrało m. wlit. romantycznej, której artysty wpisywali się za jego pomocą wokreślony krąg tradycji kulturowej, dzieł filoz., rozpraw nauk., chętnie wykorzystując m. zbiblijnej księgi Genesis iEwangelii, również zpoezji J. Kochanowskiego, az autorów obcych przywołując cztery nazwiska: Szekspir, Byron, Goethe iDante. Rzadziej korzystali zprzysłów ludowych, na przykład A. Fredro wPanu Jowialskim: "Głodnego żołądka bajką nie zabawić, racją nie obyć" jako przykład gorzkiej mądrości oświecie. Autentycznym kluczem interpretacyjnym do zrozumienia sensu utworu bywało m. wutworach najwyższej rangi: uNorwida, Słowackiego, Mickiewicza, wówczas znajdowało się wmiejscu uprzywilejowanym, zaraz po tytule, dzięki czemu sugerowało przesłanie ideowe albo artystyczne utworu. Współcześnie pełni m. także funkcję zdobniczą, ornamentacyjną wkorespondencji, wesejach lit., wprzemówieniach prawniczych ipolit

Czym jest motto znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Manuskrypt:
Co znaczy rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego motto.
Wyraz Martinson Harry:
Co znaczy jeden zprzedstawicieli tak zwany literatury proletariackiej, laureat Nagrody Nobla (1974). Należał do Fem Unga - ekipy lit., która skupiała artystów głoszących konieczność buntu przeciw kulturze motto.
Wyraz Montesquieu Charles Louis De Secondat, Monteskiusz:
Co znaczy socjalny ipisarz, przedstawiciel wczesnego oświecenia. Jego kluczowe dzieło Oduchu praw (1748) jest prezentacją zupełnie nowego wówczas podejścia do faktów społ. ipolit., akoncepcja trójpodziału motto.
Wyraz Moore Henry Spencer:
Co znaczy angielskiego:, jeden znajwybitniejszych współcz. artystów wtej dziedzinie sztuki. Początkowo związany zsurrealistami; wczasie wojny stworzył sporą serię rysunków wstacjach londyńskiego metra (które motto.
Wyraz Międzyrzecki Artur:
Co znaczy eseista, krytyk, tłumacz; mąż poetki J. Hartwig. Wczasie wojny uczestniczył między innymi wbitwie pod Monte Cassino, na emigracji wParyżu przebywał wlatach 1946-49, do Polski powrócił w1950 motto.