Czy przydatne?

Co to jest Epitet

Co oznacza EPITET: ustalenie rzeczownika, przeważnie przymiotnik, na przykład ciemna noc (e. przymiotnikowy), imiesłów, na przykład wschodzące słońce (e. imiesłowowy) albo inny rzeczownik przyłączony poprzez apozycje, na przykład koń przyjaciel ułana, kobieta diabeł (e. rzeczownikowy). E. metaforyczny tworzy wspólnie z określanym wyrazem metaforę, na przykład rozgałęziona godzina (T. Peipera Zwycięzca); e. stały, utworzony w literaturze antycznej, na przykład jutrzenka różanopalca, szybkonogi Achilles, szlachetny Hektor; e. zdobniczy, wykorzystywany pokazowi kunsztu stylu w antycznej retoryce

Czym jest epitet znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Egzotyzm W Literaturze:
Co znaczy w XIX w., samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody, kultury, stylu epitet.
Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie epitet.
Wyraz Ekspresja:
Co znaczy wyrażenie przeżyć, uczuć; wyrazistość na przykład gestykulacji, ekspresywny - wyrazisty czyn; 2) w dziele sztuki - umiejętność sugestywnego wyrażania przeżyć, stanów emocjonalnych dzięki środków epitet.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E epitet.
Wyraz Ekspresjonizm W Literaturze:
Co znaczy światowej końca XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar dialektyczny epitet.