Czy przydatne?

Co to jest Literaturze W Ekspresjonizm

Co oznacza EKSPRESJONIZM W LITERATURZE: prąd w lit. światowej końca XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar dialektyczny; postrzegana jest jako zespół antynomii: dobra i zła, ducha i materii, wolności i determinizmu. Dwoistość ta urzeczywistniała się także w formie antagonizmów - historycznych i etycznych, stąd tak ogromne zainteresowanie artystów problemami zbiorowości i etyki. Relacja do kataklizmów wojennych i przemian cywilizacyjno-industrialnych manifestowali oni przez mistyczno- utopijną moralistykę, pacyfizm i katastroficzny profetyzm, a również rewolucyjno-anarchistyczne kontestacje. Poetykę e. cechowało: upodobanie kontrastowych form; dynamizacja i subiektywizacja języka; hiperbolizacja stylistyki i obrazowania opartego na motywach snu albo halucynacji; emocjonalność metaforyki i symboliki; odkształcenia syntaktyczne i leksykalne; zastosowanie groteski i karykatury i fantastyki. Ekspresjoniści pol. skupieni byli wokół poznańskiego czasopisma "Zdrój" (1917-22), należeli do nich między innymi E. Zegadłowicz, J. Stur - autor manifestu programowego Czego chcemy i S. Przybyszewski - autor programowych szkiców Powrotna fala, Naokoło ekspresjonizmu, Ekspresjonizm - Słowacki i "Genezis z Ducha". Spore znaczenie dla rozwoju e. w państwie miały między innymi Hymny J. Kasprowicza, powieści W. Berenta (Próchno, Ozimina, Żywe kamienie) i twórczość T. Micińskiego. Przedmioty e. wystąpiły w twórczości autorów międzywojennych, między innymi A. Struga, J. Kadena-Bandrowskiego, S.I. Witkiewicza, K.I. Gałczyńskiego, B. Schulza, W. Gombrowicza

Czym jest ekspresjonizm w literaturze znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Efemeryczna Sztuka:
Co znaczy tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Eklektyzm:
Co znaczy pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Eksperymentalny Film:
Co znaczy okolicy głównego nurtu kina poszukiwania twórców zainteresowanych nowymi sposobami, którzy dostrzegli w kamerze filmowej narzędzie dostarczające innych możliwości wyrazu. Eksperymenty prowadzi między ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Eurypides:
Co znaczy uczeń sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat ograniczając ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Estetyka:
Co znaczy pięknie zajmująca się badaniem wartości artystycznych, ich oceną, ustalająca kryteria wartościowania dzieł sztuki; 2) ogólna teoria sztuki badająca pod względem treściowym i formalnym dzieła ekspresjonizm w literaturze.