Czy przydatne?

Co to jest Edytorstwo

Co oznacza EDYTORSTWO: zespół czynności związanych z przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą prace organizacyjne, adiustacja, dbałość o graficzne opracowanie książki, współpraca z korektą i z drukarnią. E. naukowe bazuje na nauk. opracowaniu tekstu dzieła, opatrzenie go naukowymi notami i przypisami. W sytuacji autora nieżyjącego ustalanie i udostępnienie opracowanego tekstu; e. posługuje się także sposobami badawczymi, na przykład filologicznymi, tekstologicznymi

Czym jest edytorstwo znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Empire:
Co znaczy późnego klasycyzmu, rozwijająca się w momencie panowania Napoleona I (1804-15) zw. stylem cesarstwa. E. trwał do lat 30. XIX w., wywarł mocny wpływ na sztukę w całej Europie, szczególnie na edytorstwo.
Wyraz Eklektyzm:
Co znaczy pojęć bądź tez z różnych kierunków i mechanizmów (zobacz także synkretyzm); w sztukach plastycznych łączenie przedmiotów treściowych albo formalnych zapożyczonych z różnych epok i od różnych artystów edytorstwo.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E edytorstwo.
Wyraz Eden:
Co znaczy miejsce pobytu człowieka ( Adama i Ewy), gdzie rosło drzewo żywota i informacje dobrego i złego (Gen 2,8-14). Wg teol. E. był miejscem, gdzie dusze sprawiedliwych oczekiwały Sądu Ostatecznego; wg edytorstwo.
Wyraz Empireum:
Co znaczy najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego edytorstwo.