Czy przydatne?

Co to jest Romantyczny Dramat

Co oznacza DRAMAT ROMANTYCZNY: odmiana dramatu charakterystyczna dla idei romantyzmu, odrzucając klasyczne reguły dramatu nawiązywała do teatru szekspirowskiego, hiszpańskiego, melodramatu. D.r. łączy cechy gatunkowe szablonowych rodzajów lit., wyróżnia się fragmentarycznością budowy, zespoleniem wątków realistycznych z fantastycznymi, splotem tragizmu z komizmem i patosu z groteską. Autorzy d.r. przedstawiali swoją wizję świata, historię traktowali z pewną swobodą, stosowali różne techniki dramaturgiczne w ramach jednego utworu, prezentowali sprzeczności dążeń, motywacji i światopoglądów. D.r. przeciwstawił się dyscyplinie kompozycyjnej gatunków klasycznych, zatarte granice miedzy poszczególnymi składnikami stały się poetycką wykładnią świata, gdzie zamiast harmonii dominuje dysonans, a wieloznaczność zdarzeń tworzy trudne do rozstrzygnięcia problemy. Do ogromnych dzieł tego gatunku należą między innymi Hernani W. Hugo, Dziady A. Mickiewicza, Kordian J. Słowackiego, Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego. Nierespektowanie możliwości technicznych sceny i konwencji widowiska teatralnego poprzez autorów uniemożliwiało poprzez długie lata inscenizację tych dzieł, udanym przedsięwzięciem były w momencie międzywojennym spektakle L. Schillera

Czym jest dramat romantyczny znaczenie w Słownik pisownia D .