Czy przydatne?

Co to jest Chrześcijaństwo

Co oznacza CHRZEŚCIJAŃSTWO: największa pod względem liczby wyznawców monoteistyczna religia świata, powstała w 1. poł. I w. na terenie Palestyny (Galilei i Judei) w łonie ówczesnego judaizmu. Nazwa ukształtowana od imienia Jezusa (semickie Jehoszua = zbawiciel, Bóg zbawia), wyznawcy gr. nadali mu tytuł Christos (Pomazaniec). O Jego życiu i naukach świadczą takie źródła, jak: Nowy Testament, Roczniki Korneliusza Tacyta, Żywoty Cezarów Gajusza Swetoniusza i Starożytności żydowskie Józefa Flawiusza. Ok. poł. I w. istniało sporo gmin chrześc. (Kościołów, z łaciny castellum = mały gród warowny, grec. ecclesia = zebranie), do których można było przystąpić przez chrzest i wyznanie wiary, mieszczących się na Bliskim Wschodzie, w Macedonii, Grecji, Italii. Na czele Kościołów stali biskupi, zebrania liturgiczne odbywały się w prywatnych domach, a kultową praktyką była eucharystia (gr. eucharistein = dziękować). Pierwotna wspólnota judaizmu i ch. została zerwana w 2. poł. I w.; na przełomie I/II w. w Kościołach istniała już jasno ustalona hierarchia (biskupi, prezbiterzy, diakoni) ze szczególnym wyróżnieniem następców św. Piotra, biskupów Rzymu; w II i III w. kształtowała się teologia i filozofia ch., rodziło się życie zakonne, od 380 ch. stało się rel. panującą w cesarstwie rzymskim. Zdefiniowanie fundamentalnych prawd wiary odbyło się w IV i V w. na następnych soborach (zjazdach biskupów) w Nicei (325), Konstantynopolu (381), Efezie (431) i Chalcedonie (451), w dalszych wiekach dekrety soborowe przyczyniły się do rozłamów pośród ch.: w IV w. wyłonił się Kościół ariański, w V w. między innymi Kościoły nestoriański i koptyjski, jakobicki, ormiański, z kolei w XI w. wyodrębnił się Kościół prawosławny. Wędrówki ludów sprzyjały upowszechnianiu myśli ch., w VI-XIII w. nastąpiła chrystianizacja Europy, aczkolwiek ekspansja muzułmanów arab. od VII w. doprowadziła do różnie przebiegających dyskryminacji ch. w wielu podbitych państwach. Ruchy reformacyjne w Europie płn. wywołały wykształcenie się protestantyzmu, a wojny rel. utrwaliły podział na państwa katolickie i protestanckie, jednocześnie odkrycia geograficzne i kolonizacja sprzyjały ekspansji ch. poza Europę. Istotę ch. stanowi: przyjęcie prawd wiary, przystępowanie do sakramentów, modlitwa, wykorzystywanie w życiu określonych w Dekalogu zasad, uczestnictwo w liturgii Kościoła. Poszczególne wyznania ch. różni między innymi pogląd na rolę i strukturę Kościoła, wiarę, łaskę, sakramenty, odmienna interpretacja Biblii. Idea ch. stała się istotną inspiracją dla artystów wielu znakomitych dzieł lit., muzycznych, plastycznych
Wyraz Cynicy:
Co znaczy założona poprzez ucznia Sokratesa, Antystenesa z Aten (437-370 przed naszą erą). Wyznawcy tej filoz. ćwiczyli się w surowej ascezie, odrzucali pozory, nie dbali o opinię, zachowywali się chrześcijaństwo co znaczy.
Wyraz Czartak:
Co znaczy tytułu wydawanego poprzez nią pisma, założona w Wadowicach (1922) poprzez E. Zegadłowicza; do Cz. należeli między innymi prozaicy - J. Brzostowska, Z. Kossak-Szczucka, J. Wiktor; plastycy - J. Fałat chrześcijaństwo krzyżówka.
Wyraz Chmielowski Adam, Brat Albert:
Co znaczy założyciel zgromadzeń zakonnych albertynów i albertynek; kanonizowany (1989). Malował portrety, kompozycje rel. i znak. (na przykład Wizja św. Małgorzaty, 1880), sceny powstańcze i rodzajowe chrześcijaństwo co to jest.
Wyraz Części Mowy:
Co znaczy przykład rzeczowniki (szkoła, dziecko, tornister), przymiotniki (czerwony, niebieski, żółty), liczebniki (sześć, ósmy), czasowniki (pływać, skakać), zaimki (ja, kto, coś); cz. m. nieodmienne, nie chrześcijaństwo słownik.
Wyraz Chansons De Geste:
Co znaczy rycerskiej rozwijający się we Francji w XI-XIII w., nazywany odmiennie pieśniami o czynach, stanowi średniowieczną odmianę eposu starożytnego. Utwory, ujmowane niekiedy w cykle, przedstawiały gesty chrześcijaństwo czym jest.

Czym jest chrześcijaństwo znaczenie w Słownik pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: