Czy przydatne?

Co to jest Literackiego Utworu Analiza

Co oznacza ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO: termin zapożyczony z metod analizy chemicznej. W nauce o lit. a. - rozłożenie, podział, opis struktury i funkcji poszczególnych przedmiotów na pewne jednorodne przedmioty konkretnego utworu lit.: słowa, zdania, wersy, strofy, rozdziały, akty, sceny i tym podobne również sposób uchwycenia ich wzajemnych związków strukturalnych, wykrycie funkcji poszczególnych przedmiotów. A. jest również ćwiczeniem szkolnym, polegającym na sprawnym, umiejętnym odczytywaniu poprzez ucznia głębi sensów znaczeniowych: uważnym gromadzeniu spostrzeżeń, odkrywaniu koncepcji artystycznej, dokonywaniu syntezy spostrzeżeń szczegółowych, a z powodu pełnej interpretacji artystycznej utworu. A. zakłada określone fazy czytania utworu: domysł intuicyjny, ustalenie myśli głównej utworu, obserwację języka (składni, słowotwórstwa), stylu, metaforyki, kompozycji, po to, aby uogólnić interpretację, odsłonić indywidualną wartość artystyczną utworu, określić gat., prąd, konwencję, umiejscowić utwór na tle tradycji, porównać z kontekstami lit. i in. sztukami pięknymi

Czym jest analiza utworu literackiego znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ars Antiqua:
Co znaczy najpierw XIV w. jako synonim ars nova; wyznacza moment w muzyce około 1160-1290, związany z działalnością szkoły Notre Dame; w a.a. nastąpił rozrost polifonii organowej, rytmiki i notacji modalnej i analiza utworu literackiego.
Wyraz Autotematyczna Literatura:
Co znaczy o poezji; ustalenie tej lit. awangardowej (szczególnie nouveau roman), gdzie dominantą staje się warstwa refleksyjna, dotycząca celów i technik pisania, wprowadzone poprzez współcz. krytykę (A analiza utworu literackiego.
Wyraz Antropocentryzm:
Co znaczy sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych analiza utworu literackiego.
Wyraz Awangardowych Postaw Cechy:
Co znaczy awangardowych można dostrzec charakterystyczne postawy awangardy jako zjawiska społ.-artystycznego, występujące w różnej konfiguracji i nasileniu: nowatorstwo - wyprzedzanie obecnego, poszukiwanie analiza utworu literackiego.
Wyraz Anakruza:
Co znaczy sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w analiza utworu literackiego.